Reguleringsplan

Copyright © All Rights Reserved

 

Reguleringsbestemmelser for Åsenstranda hyttefelt vedtatt 28.10.13

 

§ 1 AVGRENSNING

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak AS, datert 08.03.2013, senest endret 14.09.13.

 

§ 2 PLANENS BAKGRUNN OG HENSIKT

Bakgrunn for planen er å videreføre tidligere regulert hytteområde med bedre tilrettelegging av atkomster og tomteinndeling. Hensikten er å tilrettelegge for en hyttebygging med stor grad av bevaring av eksisterende naturmiljø og tilpassing til denne. Det skal opprettholdes lav synlighet fra sjøen hvilket krever god tilpassing til terreng, bevaring av store trær samt harmoniserende farge- og materialvalg. Kyststien og strandsonen skal ha høy grad av offentlighet.

 

AREALFORMÅL

Området reguleres til:

- Bebyggelse og anlegg

- Fritidsbebyggelse (1120)

- Avløpsanlegg (1542)

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- Veg (2010)

- Kjøreveg (2011)

- Gangveg (2016)

- Annen veggrunn – grøntareal (2019)

- Parkering (2080)

- Grønnstruktur

- Naturområde (3020)

- Turdrag (3030)

- Turveg (3031)

- Friområde (3040)

- Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

- Friluftsområde i sjø- og vassdrag med tilhørende strandsone (6720)

 

§ 2.1 Eierform

Turveg o_TV1 har offentlig eierform

Følgende arealer har felles eierform: f_KV1, f_KV2, f_KV3, f-G1, f_G2, f_V, f_P1-P3. Disse er felles for samtlige hytteeiendommer i felt FB1-FB7.

Øvrige arealer har annen eierform.

 

§ 3 FELLESBESTEMMELSER

§ 3.1 Støy

For anleggsfasen skal de til enhver tid gjeldende retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet legges til grunn.

§ 3.2 Funksjons og kvalitetskrav

Eventuelle skjæringer og fyllinger skal tilsåes og beplantes med stedegen vegetasjon.

 

§ 3.4 Kulturminner

Dersom det viser seg at tiltak innenfor planen kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller framkalle fare for at dette kan skje, må arbeidene straks stanses og Vestfold fylkeskommune varsles umiddelbart. Ansvaret påhviler tiltakshaver og eller ansvarshavende leder på stedet.

, jf, lov om kulturminner § 8, 2. ledd.

 

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG

§ 4.1 Fritidsbebyggelse

4.1-1 Arealbruk

Området skal brukes til fritidsbebyggelse med utbygging av hytter.

4.1-2 Utnyttelse og høyder

På hver tomt kan det etableres maks en bruksenhet samt et uthus eller anneks. Samlet bebygd areal per hyttetomt skal ikke overstige 80 kvm BRA. Parkering som ikke er overdekket medregnes ikke i dette arealet.

Maksimal gesimshøyde fra gjennomsnittlig planert terreng skal ikke overstige 3,5 meter. Maksimal mønehøyde skal ikke overstige 5,2 meter fra gjennomsnittlig planert terreng.

Opparbeidet uteplass, terrasse, veranda, utendørs gangareal og trapper tillates kun tilknyttet bebyggelsen med samlet areal inntil 30 kvm. Verandaer, terrasser og uteplasser skal tilpasses det naturlige terrenget og ligge lavest mulig.

Innhegning av eiendommer eller oppføring av gjerder og frittstående levegger er ikke tillatt.

4.1-3 Utforming

All bebyggelse skal plasseres i terrenget og utformes på en slik måte at den eksponeres minst mulig. Det forutsettes bruk av ikke-reflekterende materialer og en dempet fargebruk.

Bygninger skal i størst mulig grad tilpasses eksisterende terreng. Graden av skjæring i bakkant av fritidsbolig skal være større enn graden av fylling i forkant. Fyllinger skal ikke være brattere enn 1:2 og er maks tillatt å strekke seg 4 meter fra fasadelivet.

Det er ikke tillatt å bygge der hvor terrenget har brattere stigning enn 1:4, med mindre bygningskroppen er smalere enn 4,5 meter. I terreng med stigning mellom 1:5 og 1:4 skal den totale bredden på bygningskroppen ikke være bredere enn 5 meter målt på utside grunnmur.

Maksimal fasadelengde skal ikke overstige 14 meter.

For hytter med saltak så skal hovedmøneretning følge terrengkoter på kartet.

4.1-4 Ubebygd areal

Ved utbygging i området skal inngrepene i naturen gjøres så skånsomt som mulig. Eksisterende større trær skal bevares så langt det lar seg gjøre. Grøfter for tekniske anlegg, vegskråninger og annet areal som blir berørt, skal pusses til, dekkes med matjord/torv og tilsås. Ved tilsåing/beplantning skal stedegen og hardføre vegetasjonstyper benyttes.

Opparbeidelse av kultivert plenareal tillates kun i en bredde på 3 meter fra fasadeliv.

4.1-5 Flaggstenger, portaler, lysmaster, parabolantenner.

Det er ikke tillatt å sette opp flaggstenger, lysmaster eller portaler innenfor byggeområdet. Parabolantenner skal plasseres mot sør.

4.1-6 Parkering

Parkering skal foregå på egen tomt eller på etablerte felles parkeringsplasser. Det tillates ikke parkering i vegen. Det skal etableres maks 1 parkeringsplass per hytte.

4.1-7 Naturforhold

Naturlig vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Furu, eik og barlind skal gis gode vekstmuligheter.

Det skal tas hensyn til terrenget og naturlige elementer som åser, koller m.m.

4.1-8 Vann og avløp

Samtlige hytter skal tilkobles felles vann- og avløpssystem i henhold til vedtatt vann- og avløpsplan. Det tillates ikke å etablere egen brønn eller separat avløpssystem.

Vann -, avløpsledninger og kabler skal graves ned og tildekkes med stedlige masser.

4.2 Avløpsanlegg

Innenfor område for avløpsanlegg kan det etableres stasjon for felles renseanlegg og snuplass for servicebil. Bygning for renseanlegg kan maks utgjøre 26 kvm og ha maks gesimshøyde 3,5 meter. Bygningen må tilpasses omgivelsene og utformes med fasader i tre.

 

§5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§ 5.1 Veg og kjøreveg

5.1-1 Arealbruk

Samtlige veger og kjøreveger er felles atkomstveger til hytteområdet.

5.1-2 f_KV3

Ved anlegg og drift av vegen skal det vises særlig aktsomhet for nærliggende kulturminne.

§ 5.2 Gangveg

5.2-1 Arealbruk

Gangveger er felles atkomster til hyttetomtene.

§ 5.3 Annen veggrunn – grøntanlegg

5.3-1 Arealbruk og utforming

Annen veggrunn har den samme eierform som tilgrensende vegareal og skal benyttes til grøft, skjæring eller fylling for etablering av veganlegget.

Skjæringer og fyllinger skal tilsås og beplantes samtidig med veganlegget.

§ 5.4 Parkeringsplasser

5.4.1 Arealbruk

Parkeringsplassene er felles for samtlige hyttetomter innenfor planområdet.

 

§ 6 GRØNNSTRUKTUR

§ 6.1 Friområde

6.1.1 Arealbruk

Mindre tiltak i tråd med bruken av området og som ikke virker privatiserende, f.eks oppsetting av bord og benker, kan tillates innenfor friområdet.

6.1.2 FRI2

Innenfor område FRI2 skal det være åpent for gjennomgang og etableres en sti.

§ 6.2 Turveg o_TV1

Det skal etableres en sammenhengende tursti/kyststi langs strandkanten. Det tillates satt opp skilt som markerer kyststien.

§ 6.3 Turdrag TD

Eksisterende sti tillates opprettholdt. Se §7.2 for forhold til kulturminne.

§ 6.4 Naturområde GN

Kantvegetasjon langs bekken skal bevares.

 

§ 7 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE

§ 7.1 Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

7.1.1 Arealbruk

Området skal brukes til bading og fortøyning av båter.

Det er ikke tillatt å legge ut moringer utenfor bestemmelsesområde for bryggeanlegg i friluftsområdet. Det tillates maks 12 båtplasser og maks to faste brygger plassert ved eksisterende bryggefester. Mudring er ikke tillatt.

Det er forbudt å anlegge sandstrand, samt å etterfylle sand på eksisterende strender med sand av annen kvalitet enn den stedegne.

 

§ 8 HENSYNSSONE

§ 8.1 Hensynssone H560_Bevaring naturmiljø

Innenfor hensynssone skal særlige hensyn for bevaring av naturmiljø ivaretas.

§ 8.2 Hensynssone H730_Bevaring kulturmiljø

Området reguleres til bevaring av automatisk fredete kulturminner. Dette gjelder ID158266, 158267 og 158268. Kulturminnene er automatisk fredet etter kulturminneloven. Det er ikke tillatt å gjøre noen form for varige eller midlertidige inngrep som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre eller på annen måte utilbørlig skjemme det fredete kulturminnet eller fremkalle fare for at dette kan skje.

Område H730_1 skal gjerdes inn under anleggsfasen av f_KV3 og nærliggende hytter.

Eksisterende sti over område H730_2 kan opprettholdes, men det må ikke grøftes eller gjøres andre inngrep i bakken for å opparbeide stien. Dersom stien skal utbedres så bør dette gjøres ved å legge duk og bygge opp nytt grusdekke.

 

§ 9 BESTEMMELSESOMRÅDE

Bestemmelsesområde #1 utgjør område for bading. Innenfor dette området kan det plasseres en badebrygge og en badeflåte. Begge gjenstandene skal fjernes etter badesesong (dvs ikke etableres som permanente bryggekonstruksjoner). Badebryggen kan kun etableres utenfor område vist som hensynssone for naturmiljø.

Bestemmelsesområde #2 utgjør område for båtbrygger. Innenfor bestemmelsesområdet kan eksisterende moringer opprettholdes.

 

§ 10 REKKEFØLGEBESTEMMELSER

§ 10.1 Avløp

Felles renseanlegg må være etablert før nye hytter kan tas i bruk.

§ 10.2 Vegareal

For å sikre minst mulig inngrep i vegetasjon og terreng må veger være opparbeidet frem til tomtegrense før utbygging av hyttene startes opp.

§ 10.3 Utomhusplan

Ved byggesøknad skal det utarbeides en utomhusplan i målestokk 1:200. Utomhusplanen skal vise hvordan den ubebygde del av tomta skal utnyttes. Kartet skal i tillegg til bygningsplassering angi planlagt terrengbehandling på tomta, atkomst, parkering, ledningsgrøfter, tilplanting/etterbehandling, støttemurer, material- og fargebruk. I tillegg skal det foreligge profiler som viser eksisterende og nytt terreng sammen med bygningshøyder.

§ 10.4 Anleggsplan

Ved byggesøknad skal det legges ved en anleggsplan som viser hvordan terreng og vegetasjon sikres under anleggsfasen.

 

Regulering i strandlinjen:

 

Sjøkanten på Åsenstranda er bare 140 meter lang, men området er ivaretatt i reguleringsplanen, Det er avgrenset et område for bading og to områder for småbåter. Formeldt sett er de fleste båtfesterettene knyttet til de «gamle hyttetomtene» (før 1970) , men ikke alle beytter mulighetene.

 

Grunneier på Åsenstranda disponerer i tillegg ca 250 meter strandlinje sørover i Frebergsvik. Området er et LNF-område (landbruks- natur og friliftsområde) som ikke inngår i reguleringsplanen. Det har i tidligere tider vært svært attraktiv for bading, fiske og hadde gode havnemuligheter. Turistforeningen i samarbeid med Horten kommune arbeider med å bedre framkommeligheten for kyststien fra Åsenstranda til Frebergsvik.